Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapporten

 • Monitor Programma Jeugdhulp 2024

  In deze nulmeting staan cijfers die inzicht geven in de startsituatie van de vijf programmalijnen van het programma Jeugdhulp. Het gaat onder andere over toegankelijke hulp, passende hulp en veilig opgroeien. Met de monitor worden de komende jaren de resultaten van het programma Jeugdhulp inzichtelijk gemaakt.  
   

  / Welzijn, gezondheid en onderwijs / 486699 kB

 • Monitor Talentontwikkeling 2024

  In deze nulmeting van de monitor Talentontwikkeling staan cijfers over onder andere onderwijs, opvoeding, jongerenparticipatie en gelijke kansen. Met de monitor Talentontwikkeling worden de komende jaren de resultaten van het beleid op het gebied van Talentontwikkeling inzichtelijk gemaakt. Daarnaast staan in deze monitor basiscijfers over jeugd op wijk- en buurtniveau, zoals cijfers over demografie en sociaal-economische status.

  / Welzijn, gezondheid en onderwijs / 1626180 kB

 • Onderzoek jeugdhulp en onderwijs 2024

  Dit onderzoek geeft inzicht in het gebruik van jeugdhulp in het onderwijs. Het gaat bijvoorbeeld over het aantal leerlingen per onderwijstype dat gebruik maakt van jeugdhulp. En het gaat in op het gebruik van specifieke vormen van jeugdzorg, zoals dyslexiehulp, per onderwijstype. Het onderzoek kan er o.a. aan bijdragen de jeugdhulp aan leerlingen passend te organiseren op en samen met het onderwijs. 

  / Welzijn, gezondheid en onderwijs / 293 kB

 • Rapport Leefstijl kinderen 0-11 jaar 2024

  In dit rapport staan cijfers over de leefstijl van kinderen van 0-11 jaar. Het gaat onder andere over gezondheid, sporten, bewegen, voeding en beeldschermtijd. Het rapport is gebaseerd op resultaten van de Kindmonitor die de gemeente heeft uitgevoerd in najaar 2023. De cijfers zijn beschikbaar op wijkniveau. 
   

  / Welzijn, gezondheid en onderwijs / 827 kB

 • Rapport Leefstijl kinderen 0-11 jaar 2023

  In dit rapport staan cijfers over de leefstijl van kinderen van 0-11 jaar. Het gaat onder andere over gezondheid, sporten, bewegen, voeding en beeldschermtijd. Het rapport is gebaseerd op resultaten van de meest recente kindmonitor van de GGD uit 2021. De cijfers zijn beschikbaar op wijkniveau.

  / Welzijn, gezondheid en onderwijs / 1508934 kB

 • Vervoer naar school 2024

  In dit rapport staan de resultaten van een aantal vragen over het vervoer naar de basisschool. Deze vragen zijn gesteld aan ouders van 4-11 jarigen in de kindmonitor van najaar 2023. Het gaat o.a. over het vervoermiddel waarmee kinderen meestal naar school gaan. En welke belemmeringen ouders eventueel ervaren voor hun kind om lopend/fietsend naar school te gaan.

  / Welzijn, gezondheid en onderwijs / 255 kB

 • Zorgmonitor januari 2024

  De zorgmonitor geeft inzicht in het gebruik van hulp en ondersteuning in het sociaal domein. Het gaat onder andere over basisondersteuning, hulp via de Wmo en de Jeugdwet en hulp bij geldzaken. De monitor verschijnt twee keer per jaar. Door in de PDF op de titel op de eerste pagina te klikken opent de zorgmonitor in een online dashboard.

  / Welzijn, gezondheid en onderwijs / 766453 kB

 • Rapport CEO jeugdhulp 2023

  De gemeente monitort regelmatig de tevredenheid van ouders en jeugdigen die gebruik maken van hulp via de Jeugdwet. In dit rapport staan de resultaten van het onderzoek van najaar 2023. Het onderzoek gaat over ervaringen met 1.) de toegang tot jeugdhulp; 2.) de kwaliteit van de hulp en 3.) het resultaat van de hulp. Er wordt in het rapport een vergelijking gemaakt met eerdere metingen in 2019 en 2021. 

  / Welzijn, gezondheid en onderwijs / 699 kB

 • Rapportage kinderopvang 2023

  Dit rapport gaat over het gebruik van formele kinderopvang in ’s-Hertogenbosch in de periode 2016-2021. Hoeveel kinderen en huishoudens maken gebruik van formele kinderopvang? Hoeveel uur bezoeken zij de kinderopvang? En zien we verschillen tussen wijken? Ook gaat het rapport over de deelname aan peuterarrangementen en voorschoolse educatie.

  / Welzijn, gezondheid en onderwijs / 535 kB

 • Rapport nulmeting TOP-tijd 2023

  Met het project TOP-tijd wil de gemeente kinderen nieuwe ervaringen laten opdoen en gelijke kansen creëren voor alle kinderen. Reguliere schoolactiviteiten worden daarom aangevuld met activiteiten op het gebied van o.a. kunst & cultuur, sport & bewegen en wetenschap & techniek. De gemeente wil graag weten wat het effect is van TOP-tijd. Deze nulmeting geeft inzicht in welke activiteiten kinderen nu al doen buiten schooltijd. En of zij van plan zijn mee te gaan doen aan activiteiten van TOP-tijd. De resultaten zijn uitgewerkt in een rapport en een infographic.

  / Welzijn, gezondheid en onderwijs / 326 kB

 • Infographic nulmeting TOP-tijd 2023

  Met het project TOP-tijd wil de gemeente kinderen nieuwe ervaringen laten opdoen en gelijke kansen creëren voor alle kinderen. Reguliere schoolactiviteiten worden daarom aangevuld met activiteiten op het gebied van o.a. kunst & cultuur, sport & bewegen en wetenschap & techniek. De gemeente wil graag weten wat het effect is van TOP-tijd. Deze nulmeting geeft inzicht in welke activiteiten kinderen nu al doen buiten schooltijd. En of zij van plan zijn mee te gaan doen aan activiteiten van TOP-tijd. De resultaten zijn uitgewerkt in een rapport en een infographic.

  / Welzijn, gezondheid en onderwijs / 178 kB

 • Rapport monitor regiovisie BW en MO 2023

  De samenwerkende gemeenten ’s-Hertogenbosch, Boxtel, Meierijstad, Sint-Michielsgestel, Vught, Maasdriel en Zaltbommel hebben hun ambities voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang vastgelegd in de ‘Regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang, 2020 en verder’. Deze monitor is ingericht om te kunnen sturen op de strategische beleidsambities uit deze regiovisie. In dit rapport staat de derde meting van de monitor.

  / Welzijn, gezondheid en onderwijs / 764 kB

 • Zorgmonitor oktober 2023

  De zorgmonitor geeft inzicht in het gebruik van hulp en ondersteuning in het sociaal domein door inwoners van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Het gaat onder andere over basisondersteuning, hulp via de Wmo en de Jeugdwet en hulp bij geldzaken. De monitor verschijnt twee keer per jaar. Door in de PDF op de titel op de eerste pagina te klikken opent het online dashboard.

  / Welzijn, gezondheid en onderwijs / 770430 kB

 • Klanttevredenheid Wmo begeleiding/dagbesteding 2023

  De gemeente heeft een onderzoek gehouden onder inwoners met dagbesteding en/of begeleiding via de Wmo. Dit ging over de tevredenheid van inwoners over 1.) de werkwijze van toekenning van begeleiding en dagbesteding, 2.) de ondersteuning die zij krijgen en 3.) het resultaat van deze ondersteuning. Cliënten geven gemiddeld een 7,5 voor de manier waarop de gemeente hun hulpvraag heeft opgepakt. Ook over de ondersteuning zelf zijn de meeste inwoners tevreden. Voor Wmo begeleiding geven zij gemiddeld een 8,3 en voor Wmo dagbesteding een 7,8. Ruim 80 procent vindt dat de ondersteuning bijdraagt aan hun zelfredzaamheid en een betere kwaliteit van leven. 

  / Welzijn, gezondheid en onderwijs / 397 kB

 • Klanttevredenheid hulp bij geldzaken 2023

  De gemeente heeft een onderzoek gehouden onder inwoners die hulp van de gemeente krijgen bij hun geldzaken. Het doel van het onderzoek was inzicht te krijgen in de tevredenheid van inwoners die gebruik maken van Eerste Hulp Bij Geldzaken (EHBG), schulddienstverlening, bewindvoering en/of bijzondere bijstand over de intake en de dienstverlening door de afdeling financiële dienstverlening. Inwoners geven gemiddeld een 7,5 voor de hulp door EHBG en een 7,4 voor schulddienstverlening. Bewindvoering kreeg gemiddeld een 8 en het aanvragen van bijzondere bijstand een 7,5.

  / Welzijn, gezondheid en onderwijs / 388 kB

 • Monitor sociaal domein 2023

  De monitor sociaal domein verschijnt iedere twee jaar en gaat over de belangrijkste trends en ontwikkelingen binnen het sociaal domein in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Het gaat over diverse onderwerpen zoals gezondheid, eenzaamheid, vrijwilligerswerk, onderwijs, jeugdhulp en armoede. De gemeente gebruikt deze monitor om haar lange termijn ambities op het sociaal domein te monitoren. Ook biedt de monitor inzicht in ontwikkelingen waar de gemeente eventueel met toekomstig beleid op kan inspelen.

  / Welzijn, gezondheid en onderwijs / 867 kB

 • Monitor armoede en schulden 2023

  In deze monitor staan de trends en ontwikkelingen op het gebied van armoede en schulden. Het gaat o.a. over het aandeel inwoners dat leeft in armoede of schulden heeft. Maar ook over het aantal huishoudens dat gebruik maakt van regelingen voor inkomensondersteuning en schulddienstverlening. Daarnaast gaat het over de maatschappelijke participatie van inwoners met een laag inkomen. En over de mate waarin huishoudens moeite hebben met rondkomen en wat de impact van schulden is voor huishoudens die hiermee te maken hebben.

  / Welzijn, gezondheid en onderwijs / 950 kB

 • Zorgmonitor januari 2023

  De zorgmonitor geeft inzicht in het gebruik van hulp en ondersteuning in het sociaal domein door inwoners van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Het gaat onder andere over basisondersteuning, hulp via de Wmo en de Jeugdwet en hulp bij geldzaken. De monitor verschijnt twee keer per jaar. Door in de PDF op de titel op de eerste pagina te klikken opent het online dashboard.

  / Welzijn, gezondheid en onderwijs / 775955 kB

 • Cliëntervaringsonderzoek jeugdhulp 2022

  De gemeente monitort regelmatig de tevredenheid van ouders en jeugdigen die gebruik maken van hulp via de Jeugdwet. In dit rapport staan de resultaten van het onderzoek van najaar 2021. Het onderzoek gaat over ervaringen met 1.) de toegang tot jeugdhulp; 2.) de kwaliteit van de hulp en 3.) het resultaat van de hulp. De resultaten van dit onderzoek worden vergeleken met eerdere metingen in 2019 en 2017.

  / Welzijn, gezondheid en onderwijs / 428 kB

 • Zorgmonitor juli 2022

  De zorgmonitor geeft inzicht in het gebruik van hulp en ondersteuning in het sociaal domein door inwoners van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Het gaat onder andere over basisondersteuning, hulp via de Wmo en de Jeugdwet en hulp bij geldzaken. De monitor verschijnt twee keer per jaar. Door in de PDF op de titel op de eerste pagina te klikken opent het online dashboard.

  / Welzijn, gezondheid en onderwijs / 725 kB

 • Cliëntervaringsonderzoek Wmo hulpmiddelen 2022

  De gemeente monitort regelmatig de tevredenheid van inwoners met een Wmo hulpmiddel, zoals een rolstoel of scootmobiel. In dit rapport staan de resultaten van het onderzoek van 2022. Het onderzoek gaat over hoe tevreden inwoners zijn over o.a. de gesprekken die zij hadden met de gemeente en Welzorg, de kwaliteit van het hulpmiddel en een eventuele reparatie aan hun hulpmiddel.

  / Welzijn, gezondheid en onderwijs / 437 kB

 • Monitor beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2022

  De samenwerkende gemeenten ’s-Hertogenbosch, Boxtel, Meierijstad, Sint-Michielsgestel, Vught, Maasdriel en Zaltbommel hebben hun ambities voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang vastgelegd in een regiovisie. De gemeenten vinden het belangrijk om deze ambities te monitoren. Dit rapport gaat over de tweede meting, die is uitgevoerd in 2022. De eerste meting vond plaats in 2021.

  / Welzijn, gezondheid en onderwijs / 623001 kB

 • Rapportage Eerste Hulp Bij Geldzaken

  Een onderzoek naar de bekendheid van Eerste Hulp Bij Geldzaken (EHGB). In oktober 2021 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente ’s-Hertogenbosch een enquête gehouden. Aan 2.704 inwoners werd gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Dit kon op papier of online. 678 mensen hebben de vragenlijst ingevuld. Er is onder andere aan de inwoners gevraagd of zij wel eens hebben gehoord van Eerste Hulp Bij Geldzaken (EHGB), of ze weten waarvoor ze daar terecht kunnen en of ze er wel eens gebruik van hebben gemaakt.

  / Welzijn, gezondheid en onderwijs / 137687 kB

 • Monitor Koo 2022

  Koo is vanaf 2019 het centrale informatie- en adviespunt voor inwoners en professionals uit ’s-Hertogenbosch voor vragen over het sociaal domein. Koo is bereikbaar via telefoon, WhatsApp, e-mail, website en via de Koo-wijkpleinen. Dit rapport gaat over de tweede meting naar het gebruik van Koo en de tevredenheid over de dienstverlening. In 2019 is de nulmeting uitgevoerd.

  / Welzijn, gezondheid en onderwijs / 544837 kB

 • Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2022

  De gemeente monitort regelmatig de ervaringen van inwoners over de ondersteuning die zij krijgen via de Wmo. In dit rapport staan de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek van 2022. Het onderzoek gaat over hoe tevreden inwoners zijn over de 1.) de toegang tot hulp; 2.) de kwaliteit van de hulp en 3.) het resultaat van de hulp.

  / Welzijn, gezondheid en onderwijs / 353486 kB

 • Nulmeting regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang

  De samenwerkende gemeenten ’s-Hertogenbosch, Boxtel, Meierijstad, Sint-Michielsgestel, Vught, Maasdriel en Zaltbommel hebben hun ambities voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang vastgelegd in de Regiovisie 2020 en verder. De gemeenten vinden het belangrijk om de voortgang van deze ambities te monitoren. In 2021 is daarvoor de nulmeting uitgevoerd.

  / Welzijn, gezondheid en onderwijs / 590010 kB

 • Cliëntervaringen Wmo hulp bij het huishouden 2021

  Dit rapport gaat over de mate waarin inwoners met Wmo hulp bij het huishouden tevreden zijn over de toegang tot hulp, de kwaliteit van de hulp en het resultaat. En of inwoners die geen hulp bij het huishouden hebben gekregen een andere oplossing voor hun hulpvraag hebben gevonden. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om de werkwijze waar mogelijk te verbeteren en hierover in gesprek te gaan met zorgaanbieders.

  / Welzijn, gezondheid en onderwijs / 315 kB

 • Zorgmonitor januari 2022

  De zorgmonitor laat zien hoeveel inwoners gebruik maken van hulp binnen het sociaal domein. Het gaat bijvoorbeeld over hulp via de Wmo en de Jeugdwet en hulp bij geldzaken. De monitor verschijnt twee keer per jaar. Door in de PDF op de titel op de eerste pagina te klikken opent het online dashboard.

  / Welzijn, gezondheid en onderwijs / 734 kB

 • Onderzoek naar basisschoolkeuze ouders

  Uit een analyse van leerlingstromen bleek dat in Boschveld en Deuteren het aandeel ‘voorbijlopers’ relatief hoog is in vergelijking met andere buurten in de gemeente. Voorbijlopers zijn leerlingen die naar een school gaan die tenminste 300 meter verder weg is dan de dichtstbijzijnde school. Om die reden hebben we onderzoek gedaan naar de schoolkeuze van ouders in deze buurten. Hoe kiezen ouders een basisschool voor hun kind(eren)?

  / Welzijn, gezondheid en onderwijs / 104 kB

 • Monitor sociaal domein 2021

  De monitor sociaal domein geeft inzicht in meerjarige trends over de hele breedte van het sociale domein. Het gaat over onderwerpen als gezondheid, onderwijs, eenzaamheid, vrijwilligerswerk, discriminatie en zorggebruik. De monitor wordt gebruikt om effecten van beleid te monitoren. En geeft ook een aantal inzichten in de effecten van de coronacrisis.

  / Welzijn, gezondheid en onderwijs / 908 kB

 • Ondernemerspeiling gevolgen Corona (2e meting)

  De gevolgen van de coronacrisis zijn groot. Sinds de eerste coronabesmetting in Nederland op 27 februari 2020 is er veel veranderd. De gemeente ’s-Hertogenbosch houdt daarom onderzoek onder de ondernemers in de gemeente, om te weten te komen wat de gevolgen zijn van het coronavirus. In april 2021 is hiervoor een tweede meting gehouden. De eerste meting is in juli 2020 gehouden.

  / Welzijn, gezondheid en onderwijs / 374 kB

 • Zorgmonitor mei 2021

  Dit is de zesde uitgave van de zorgmonitor. Deze verschijnt twee keer per jaar, in mei en oktober. De monitor geeft inzicht in het gebruik van voorzieningen binnen het sociaal domein, zoals hulp via de Wmo en de Jeugdwet en hulp bij geldzaken. Door in de PDF op de titel op de eerste pagina te klikken opent het online dashboard.

  / Welzijn, gezondheid en onderwijs / 722 kB

 • Monitor armoede en schulden 2021

  In deze monitor staan de trends en ontwikkelingen op het gebied van armoede en schulden. Het gaat o.a. over het aandeel inwoners en kinderen dat leeft in armoede. Maar ook over het aantal huishoudens dat gebruik maakt van regelingen voor inkomensondersteuning en schulddienstverlening van de gemeente. En over de maatschappelijke participatie van inwoners met een laag inkomen.

  / Welzijn, gezondheid en onderwijs / 508 kB

 • Maatschappelijke impact corona (3e meting)

  In dit rapport staan de resultaten van de 3e meting over de invloed van de coronacrisis op het dagelijks leven van onze inwoners. We vergeleken de resultaten van januari 2021 met de situatie in april en juni 2020. Ook vroegen we hoe mensen terugkijken op het jaar 2020.

  / Welzijn, gezondheid en onderwijs / 628 kB

 • Onderzoek mantelzorg 2020

  Bijna een kwart van alle inwoners van ’s-Hertogenbosch is mantelzorger. De gemeente heeft onderzocht hoe zij de mantelzorg ervaren. En of zij voorzieningen voor ondersteuning van mantelzorgers kennen en hier gebruik van maken. Ruim 1.400 mantelzorgers vulden de vragenlijst in.

  / Welzijn, gezondheid en onderwijs / 924 kB

 • Clientervaringen Wmo 2020

  Dit rapport gaat over de ervaringen van inwoners met Wmo-ondersteuning. Weten ze waar ze terecht kunnen voor deze ondersteuning? Hoe tevreden zijn ze over de kwaliteit? En wat levert de ondersteuning hen op? Ook zijn enkele vragen gesteld over de gevolgen van de coronacrisis op de Wmo-ondersteuning.

  / Welzijn, gezondheid en onderwijs / 675 kB

 • Jongerenonderzoek 12-24 jaar 2020

  In dit rapport staan de resultaten van onderzoek onder jongeren van 12-18 jaar en 18-24 jaar. Het gaat over onderwerpen als school en werk, sociale contacten, weerbaarheid, drugsgebruik en veiligheid. Waar mogelijk worden de cijfers op wijkniveau gepresenteerd.

  / Welzijn, gezondheid en onderwijs / 906 kB

 • Monitor armoede en schulden 2020

  In deze monitor staan de trends en ontwikkelingen op het gebied van armoede en schulden in ’s-Hertogenbosch. Het gaat o.a. over het aandeel inwoners en kinderen dat leeft in armoede, het aandeel huishoudens met schulddienstverlening en de maatschappelijke participatie van inwoners met een laag inkomen.

  / Welzijn, gezondheid en onderwijs / 710 kB

 • Digipanel schulden 2020

  In dit rapport staan de resultaten van een 3e meting onder inwoners naar schuldenproblematiek en moeite met rondkomen. Hieruit blijkt o.a. dat 1 op de 5 huishoudens schulden heeft. 5% heeft risicovolle of problematische schulden. Hierin is de laatste jaren weinig veranderd.

  / Welzijn, gezondheid en onderwijs / 642 kB

 • Zorgmonitor oktober 2020

  Twee keer per jaar (mei en oktober) brengt de gemeente de zorgmonitor uit. Dit is de vijfde uitgave. De monitor geeft inzicht in het zorggebruik van inwoners, zoals hulp via de Wmo en de Jeugdwet en hulp bij geldzaken. De monitor is een online dashboard. Door in de PDF op de titel van de eerste pagina te klikken opent het dashboard.

  / Welzijn, gezondheid en onderwijs / 671 kB

 • Rapportage 2e Digipanel over Corona

  Corona heeft nog steeds veel invloed op ons leven. De gemeente ’s-Hertogenbosch doet daarom regelmatig onderzoek onder haar inwoners om te weten te komen wat de maatschappelijke gevolgen zijn van de coronacrisis. In april is hiervoor een eerste meting gehouden. In de periode daarna zijn de maatregelen van het kabinet op enkele punten versoepeld. Vervolgens is in juni de tweede meting uitgevoerd. In deze tweede meting willen we naast de maatschappelijke gevolgen ook graag weten wat inwoners al aan activiteiten ondernemen en wat hun verwachtingen zijn voor de komende tijd. De uitkomsten van beide metingen worden gebruikt om eventuele (extra) interventies te doen.

  / Welzijn, gezondheid en onderwijs / 724 kB

 • Bekendheid Eerste Hulp Bij Geldzaken 2020

  Vanaf 2019 kunnen inwoners terecht bij Eerste Hulp Bij Geldzaken (EHBG) van de gemeente. EHBG is bedoeld om de toegang tot financiële dienstverlening voor inwoners met (dreigende) financiële problemen makkelijker en laagdrempeliger te maken. In een inwonersonderzoek in het najaar van 2019 zijn enkele vragen gesteld over de bekendheid van EHBG. Hieruit blijkt onder andere dat 2 op de 10 inwoners wel eens hebben gehoord van EHBG.

  / Welzijn, gezondheid en onderwijs / 220122 kB

 • Klanttevredenheid hulp bij geldzaken 2020

  Dit onderzoek is gehouden onder inwoners die contact hadden met Eerste Hulp Bij Geldzaken en schulddienstverlening van de gemeente. 216 inwoners vulden de vragenlijst in. Zij beoordelen de hulp die zij kregen gemiddeld met een 7,8. Ze zijn veelal tevreden over de gesprekken die zij hadden met de gemeente en de bejegening door de medewerkers

  / Welzijn, gezondheid en onderwijs / 632943 kB

 • Rapport Leefstijl kinderen 0-11 jaar 2023

  In dit rapport staan cijfers over de leefstijl van kinderen van 0-11 jaar. Het gaat onder andere over gezondheid, voeding, beeldschermtijd, sporten en bewegen. Het rapport is gebaseerd op resultaten van de meest recente kindmonitor van de GGD uit 2021. De cijfers zijn beschikbaar op wijkniveau.

  / Welzijn, gezondheid en onderwijs / 1473 kB

 • Zorgmonitor mei 2020

  Dit is de vierde uitgave van de zorgmonitor die de gemeente ieder half jaar uitbrengt. De monitor geeft inzicht in het zorggebruik van inwoners, zoals hulp via de Wmo en de Jeugdwet en hulp bij geldzaken. De monitor is een online dashboard. Door in de PDF op de eerste pagina op de titel te klikken opent het dashboard.

  / Welzijn, gezondheid en onderwijs / 734410 kB

 • Cliëntervaringsonderzoek jeugdhulp 2019

  In dit rapport staan de resultaten van een tweede meting naar de ervaringen van cliënten met jeugdhulp. Hieruit blijkt dat respondenten veelal tevreden zijn over de hulp. Ouders geven een 8,1 voor hoe nuttig zij de hulp vinden en de jongeren zelf geven een 7,6. Ook zijn de meeste ouders en jongeren positief over de toegang tot de hulp en over het contact met de hulpverleners. Belangrijkste aandachtspunten zijn: de snelheid waarmee men wordt geholpen, de samenwerking tussen hulpverleners en de informatie over de hulp.

  / Welzijn, gezondheid en onderwijs / 333272 kB

 • Digipanel over maatschappelijke impact Corona

  Corona raakt ons hard in ons dagelijks leven. Sinds de eerste coronabesmetting in Nederland op 27 februari is er in korte tijd veel veranderd. De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft daarom een onderzoek onder haar inwoners uitgezet om te weten te komen wat de maatschappelijke gevolgen zijn van het coronavirus. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om eventuele (extra) interventies te doen.

  / Welzijn, gezondheid en onderwijs / 747869 kB

 • Evaluatie experiment ‘bijverdienen in de bijstand'

  In 2019 is de gemeente gestart met een tweejarig experiment ‘bijverdienen in de bijstand’. Dit houdt in dat er een stimuleringspremie wordt betaald aan bijstandsgerechtigden die deeltijd werken. Eind 2019 is er een evaluatie uitgevoerd naar dit experiment. Hieruit blijkt dat door de stimuleringspremie niet meer bijstandsgerechtigden in deeltijd zijn gaan werken en er niet meer zijn uitgestroomd naar werk. De gemiddelde inkomsten per werkende bijstandsgerechtigde zijn wel licht toegenomen.

  / Welzijn, gezondheid en onderwijs / 551429 kB

 • Monitor Koo 2019

  Vanaf februari 2019 kunnen inwoners, vrijwilligers en beroepskrachten bij Koo terecht voor informatie, vragen en advies in het sociaal domein. Zij kunnen bellen met Koo, een e-mail sturen en informatie opzoeken op de website. Of binnenlopen bij één van de negen wijkpleinen. Eind 2019 is er een eerste meting gedaan naar de resultaten van Koo. Deze geven over het algemeen een positief beeld. Inwoners zijn veelal tevreden over hoe zij zijn geholpen door Koo. Ook is voor hen duidelijker waar ze met hun vragen over het sociale domein terecht kunnen. Maar er zijn ook aandachtspunten. Zo is de naamsbekendheid van Koo nog beperkt. En volgens professionals kunnen de huisvesting, de faciliteiten en de samenwerking op de Koo-locaties nog verbeteren.

  / Welzijn, gezondheid en onderwijs / 1124187 kB

 • Klanttevredenheid WMO begeleiding/dagbesteding 2019

  De gemeente heeft in 2019 een onderzoek gehouden onder inwoners met dagbesteding en/of begeleiding via de Wmo. Dit ging over de tevredenheid van inwoners over 1.) de werkwijze van toekenning van begeleiding en dagbesteding, 2.) de ondersteuning die zij krijgen en 3.) het resultaat van deze ondersteuning. Cliënten geven gemiddeld een 7,2 voor de manier waarop de gemeente hun hulpvraag heeft opgepakt. De zorgaanbieders krijgen hiervoor een 8. Ook over de ondersteuning zelf zijn de meeste inwoners tevreden. Voor Wmo begeleiding geven zij gemiddeld een 8,3 en voor Wmo dagbesteding een 8. Ongeveer 80 procent vindt dat de ondersteuning bijdraagt aan hun zelfredzaamheid en een betere kwaliteit van leven.

  / Welzijn, gezondheid en onderwijs / 679598 kB

 • Rapport Opvoeding en opgroeien in 's-Hertogenbosch 2019

  Iedere twee jaar doet de gemeente onderzoek onder ouders met kinderen in de leeftijd 0 t/m17 jaar. De laatste meting is begin 2019 uitgevoerd. In het onderzoek gaat het over de opvoeding en leefstijl van kinderen. Bijvoorbeeld of ouders zich zorgen maken over (de ontwikkeling van) hun kind. Of zij hulp krijgen bij de opvoeding. En van wie zij deze krijgen. Zo zien we dat ouders van jonge kinderen bij de opvoeding en het opgroeien van hun kind vooral advies krijgen van het consultatiebureau, de huisarts en de kinderopvang. Voor schoolgaande kinderen speelt vooral de leerkracht en de huisarts daarin een belangrijke rol. Ook zien we dat de zorgen om de ontwikkeling of het gedrag van het kind toenemen met de leeftijd van het kind.

  / Welzijn, gezondheid en onderwijs / 393978 kB

 • Clientervaringsonderzoek hulp bij het huishouden

  De gemeente voert vanaf 2014 periodiek onderzoek uit naar de werkwijze rondom toekenning en uitvoering van Wmo Hulp bij het huishouden. De laatste meting vond begin 2019 plaats. Deze meting laat positieve resultaten zien. Op veel onderdelen geven de cliënten de dienstverlening een even hoge of hogere beoordeling dan bij de vorige meting. Zo beoordelen cliënten het gesprek met de gemeente met een 8,1 en het huisbezoek door de zorgaanbieder met een 7,9. En zijn ruim 9 op de 10 cliënten tevreden met het eindresultaat: een schoon en leefbaar huis.

  / Welzijn, gezondheid en onderwijs / 57426 kB

 • Wijkpleinen en KOO 2018

  In deze factsheet is te lezen dat in 2018 ongeveer een derde van de inwoners bekend is met (één van) de wijkpleinen. Inwoners uit de wijken West, Graafsepoort en Noord zijn het meest bekend met de wijkpleinen. Er zijn in ’s-Hertogenbosch negen wijkpleinen. Hier kunnen inwoners binnen lopen met vragen over bijvoorbeeld wonen, zorg, welzijn, inkomen, mantelzorg en vrijwilligerswerk. In 2019 is de gemeente gestart met KOO, het informatie- en adviespunt voor alle inwoners. KOO is bereikbaar via telefoon of via e-mail en via de bestaande wijkpleinen. In deze factsheet is te lezen in hoeverre inwoners weten waar ze met hun vragen terecht kunnen. Bijvoorbeeld vragen over zorg en hulp, jeugd en gezin of geldzaken. De resultaten dienen als nulmeting. Hiermee kunnen we in de toekomst bepalen of inwoners door KOO hun weg naar informatie beter weten te vinden.

  / Welzijn, gezondheid en onderwijs / 217478 kB

 • Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten 2018

  In dit rapport staan resultaten van een onderzoek onder inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Het gaat over vrijwilligerswerk, mantelzorg, sociale contacten en sociale activiteiten in de buurt. De resultaten zijn afkomstig uit twee vragenlijsten die in het najaar van 2018 zijn verspreid onder een steekproef van inwoners uit de gemeente. Enkele resultaten uit het onderzoek zijn: - Van alle inwoners doet 37 procent wel eens vrijwilligerswerk. - Bijna een kwart van de inwoners is mantelzorger. - De gemiddelde leeftijd van de mantelzorger is 60 jaar. - Het aandeel vrijwilligers en mantelzorgers is de laatste jaren vrij stabiel. - Vijf procent van de inwoners voelt zich eenzaam. Dit is vergelijkbaar met landelijk. - Ruim een derde van de inwoners is bereid zich in hun buurt in te zetten voor ouderen die hulp nodig hebben.

  / Welzijn, gezondheid en onderwijs / 119603 kB

 • Zorgmonitor 2019 's-Hertogenbosch

  Dit is de tweede uitgave van de zorgmonitor van de gemeente ’s-Hertogenbosch. In deze monitor staan cijfers over zorggebruik centraal. Het gaat over hulp die de gemeente aan inwoners biedt via de jeugdwet en de Wmo. Maar ook over bijvoorbeeld schuldhulpverlening en bijzondere bijstand van de gemeente. De monitor verschijnt twee keer per jaar, in april en oktober. De monitor is gemaakt in de vorm van een online dashboard. De link naar het online dashboard staat in de PDF ‘link naar online zorgmonitor’.

  / Welzijn, gezondheid en onderwijs / 557259 kB

 • Link naar online zorgmonitor

  De monitor is gemaakt in de vorm van een online dashboard. De link naar het online dashboard staat in de PDF. Tevens is er een aparte PDF van de zorgmonitor.

  / Welzijn, gezondheid en onderwijs / 152227 kB

 • Integrale leerlingenprognose 2018-2038

  Integrale leerlingenprognose 2018-2038 's-Hertogenbosch

  / Welzijn, gezondheid en onderwijs / 1078362 kB

 • Wijkfoto 's-Hertogenbosch

  De wijkfoto is een signaleringsinstrument dat laat zien hoe het er in de gemeente ’s-Hertogenbosch per wijk voor staat op het gebied van welzijn en gezondheid. Het instrument geeft informatie over de jeugd (0-11 jaar en 12-17 jaar), volwassenen (19-64 jaar) en ouderen (65+). In de wijkfoto zijn gegevens opgenomen afkomstig van de gemeente, GGD, Farent en MEE.

  / Welzijn, gezondheid en onderwijs / 145433 kB

 • Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen ‘s-Hertogenbosch 2018

  De gemeente geeft indicaties af voor Wmo hulpmiddelen, zoals rolstoelen en scootmobielen. Welzorg verzorgt de levering van de hulpmiddelen. De gemeente en Welzorg vinden het belangrijk om de tevredenheid van cliënten met een hulpmiddel regelmatig te meten. In 2017 is daarvoor een nulmeting uitgevoerd. In dit rapport staan de resultaten van de tweede meting van eind 2018. Voor het onderzoek zijn cliënten gevraagd een vragenlijst in te vullen over hun tevredenheid. Hoe hebben zij de gesprekken met de gemeente en Welzorg ervaren? Wat vinden zij van de kwaliteit van hun hulpmiddel? En hoe tevreden zijn zij over een eventuele reparatie aan hun hulpmiddel?

  / Welzijn, gezondheid en onderwijs / 102548 kB

 • Evaluatie schoolontbijt 2018

  In ’s-Hertogenbosch zijn er drie basisscholen die een schoolontbijt aanbieden. Ook bieden zij in de ochtendpauze een gezond tussendoortje in de vorm van fruit of groenten. Leerlingen mogen meedoen, maar het is niet verplicht. De gemeente maakt het schoolontbijt en gezonde tussendoortje mogelijk. En heeft in 2018 voor de tweede keer een evaluatie uitgevoerd onder ouders, leerlingen en leerkrachten. In dit rapport staan de resultaten van die evaluatie. De resultaten zijn gebruikt om een keuze te maken voor het voortzetten van het schoolontbijt.

  / Welzijn, gezondheid en onderwijs / 401374 kB

 • Zorgmonitor 2019

  Dit is de eerste uitgave van de zorgmonitor. In deze monitor staan cijfers over het zorggebruik van inwoners van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Het gaat over het gebruik van hulp/ondersteuning via de Jeugdwet en de Wmo. Maar ook over hulp bij problemen met geldzaken/inkomen, zoals schuldhulpverlening en bijzondere bijstand. De monitor geeft inzicht in het huidige zorggebruik en laat zien hoe dit zich ontwikkelt in de tijd. Ook wordt een vergelijking gemaakt met landelijke cijfers en cijfers van gemeenten van vergelijkbare omvang. De zorgmonitor verschijnt ieder half jaar.

  / Welzijn, gezondheid en onderwijs / 104123 kB

 • Evaluatie ‘Aan de slag’ 2018

  "‘Aan de slag’ is één van de re-integratie voorzieningen van Weener XL. Het is bedoeld om inwoners die een uitkering aanvragen te helpen bijstandsonafhankelijk te blijven. ‘Aan de slag’ is een totaalpakket van diagnose, begeleiding, matching en werken op locatie van Weener XL. Het re-integreren en vinden van een baan staan voorop. In 2018 is er voor de tweede keer een evaluatie gehouden onder de deelnemers van ‘Aan de slag’. Aan de slag’ krijgt in 2018 gemiddeld een 7,2 van haar deelnemers. De beoordeling is verbeterd vergeleken met 2016 (6,5). Over het algemeen zijn de deelnemers (zeer) tevreden over de informatie die zij bij de start van het traject ontvangen. Zij vinden de informatie over hun rechten en plichten duidelijker dan in 2016. De meeste deelnemers zijn tevreden over de bejegening door de medewerkers van ‘Aan de slag’. Het gaat om de werkleiders, job coaches, tolken en werkconsulenten. De tevredenheid over de bejegening is toegenomen ten opzichte van 2016."

  / Welzijn, gezondheid en onderwijs / 105215 kB

 • Digipanel schuldenproblematiek 2018

  "De gemeente wil zoveel mogelijk voorkomen dat inwoners in de schulden terecht komen. En zorgen dat inwoners die wel in de schulden terecht komen, hier zo snel mogelijk en langdurig weer uitkomen. In dit rapport staan de resultaten van een tweede meting naar schuldenproblematiek in ’s-Hertogenbosch. Voor deze meting is een vragenlijst uitgezet onder het digipanel. Uit het onderzoek blijkt dat zo’n 2 op de 10 huishoudens te maken hebben met schulden. Dit aandeel is nauwelijks veranderd ten opzichte van 2012. Zes procent heeft te maken met risicovolle of problematische schulden. Schuldensituaties komen het meest voor bij minima, eenoudergezinnen, huishoudens met kinderen jonger dan 18 jaar en huishoudens met een bijstandsuitkering of een werkloosheidsuitkering."

  / Welzijn, gezondheid en onderwijs / 98208 kB

 • Evaluatie Netwerk tegen Armoede 2018

  "De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft sinds een aantal jaren het Netwerk tegen Armoede (NtA). Dit is een samenwerkingsverband van organisaties, verenigingen, stichtingen en betrokken burgers. Het Netwerk tegen Armoede richt zich onder andere op het afstemmen van activiteiten op het gebied van armoede en het creëren van bewustzijn over armoede in ’s-Hertogenbosch. De Stichting Netwerk tegen Armoede en de gemeente willen de ervaringen die mensen hebben met het netwerk graag monitoren. In 2016 is daarvoor een nulmeting uitgevoerd en in 2018 een vervolgmeting. Dit rapport gaat over de resultaten van de vervolgmeting. "

   

  / Welzijn, gezondheid en onderwijs / 65186 kB

 • Monitor armoede en schulden 2018

  "Deze monitor geeft een beeld van de armoede en schulden onder inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Het gaat onder andere over de omvang en ontwikkeling van armoede, verschillen tussen wijken, kinderen in armoede en het aandeel huishoudens met schulden. Ook gaat het rapport in op het gebruik van gemeentelijke regelingen voor inkomensondersteuning en schulddienstverlening. Het aandeel huishoudens met een inkomen onder de lage-inkomensgrens is volgens de meest recente cijfers tussen 2013 en 2015 afgenomen. Deze trend zien we ook landelijk. Ook het aandeel kinderen dat leeft in armoede is de laatste jaren afgenomen. Net als voorgaande jaren concentreert de armoede zich in de wijken West, Noord en de Binnenstad. De helft van alle huishoudens met een laag inkomen woont in deze wijken."

  / Welzijn, gezondheid en onderwijs / 534041 kB

 • Klanttevredenheidsonderzoek schulddienstverlening

  De gemeente wil graag weten of haar klanten van schulddienstverlening tevreden zijn over de dienstverlening. Daarvoor voert de gemeente klanttevredenheidsonderzoek uit. In dit rapport staan de resultaten van de tweede meting. Deze is uitgevoerd in het najaar van 2017. De belangrijkste conclusies zijn: - Klanten geven gemiddeld een 7 voor de schulddienstverlening; - Driekwart vindt dat de gemeente hun hulpvraag snel oppakte; - Klanten zijn tevreden over de bejegening tijdens gesprekken met de gemeente. Een verbeterpunt is de snelheid waarmee medewerkers reageren op vragen; - Ook de bereikbaarheid van de medewerkers is een aandachtspunt; - Twee derde van de klanten is tevreden over de hulp die zij krijgen. 1 op de 5 is dat niet.

  / Welzijn, gezondheid en onderwijs / 108 kB

 • Rapport Kinderen en Jongeren 2017

  Iedere twee jaar zet de afdeling Onderzoek & Statistiek vragenlijsten uit onder ouders en jongeren uit de gemeente ’s-Hertogenbosch. Daarin staan vragen over onderwerpen als gezondheid, opvoeding, sport, roken en alcohol, vrijwilligerswerk en omgaan met geld. De vragenlijsten worden uitgezet onder ouders van kinderen in de leeftijd 0 t/m 12 jaar en onder jongeren tussen de 12 en 24 jaar. In dit rapport staan de resultaten van de meting uit 2017. De resultaten worden waar mogelijk vergeleken met de cijfers van vorige jaren. Ook staan er in het rapport resultaten per wijk.

  / Welzijn, gezondheid en onderwijs / 28505 kB